Contacteer ons
Contacteer ons

Privacybeleid

PRIVACYBELEID

I. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN ten aanzien van de externe personen wiens Persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van de toegang tot de Website.

II. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: (hierna: “STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw Persoonsgegevens op de Website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeenheid

 1. STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
 2. STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens, zoals gewijzigd.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN. Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
  1. Categorie 1: bij registratie: uw naam en andere profielgegevens, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  2. Categorie 2: uw adresgegevens naar aanleiding van het vastleggen van een toegang.
 2. STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN kan gegevens van u (Persoonsgegevens) tijdens uw registratie en gebruik van de Website vergaren.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:
  STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  2. Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van de website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.: het u toezenden van nieuwsbrieven, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
  3. Categorie 3: de levering en opmaak van de factuur van door u bestelde toegang, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
 2. Doorgifte aan derden:
  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
  STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
  STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 3. Wettelijke vereisten:
  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN en U.

Artikel 5 – Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
  U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 3. Recht van verzet:
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken
 5. Recht van intrekking van de toestemming:
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:
  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@tenderwiki.be, per post naar STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 7. Automatische beslissingen en profiling:
  De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Aangifte Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van Persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt steeds bij deze autoriteit terecht via volgende gegevens:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apgba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Artikel 9 – Cookies

1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

3. Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De website gebruikt van volgende cookies:

Naam cookieFunctionaliteitGegevensontvangerVerwijdering
_first_pageviewBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN10 min
jsuidBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN20 Y
_cfduidVeiligheidSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN1 Y
nQ_visitIdBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN70 Y
nQ_cookieIdBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN70 Y
_custom_data_usernameBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN20 Y
_custom_data_emailBezoekerserkenningSTICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN20 Y

3.1 Google en Google Analytics

De website STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. Als u Google Analytics wilt gebruiken, gebruikt Google Inc. cookies op uw computer of mobiele apparaat. Namens STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en te rapporteren. U kan verhinderen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt door een browserplug-in te installeren met de volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics geplaatst:

Naam cookieFunctionaliteitGegevensontvangerVerwijdering
_gaAnalyseGoogle2 Y
_gidAnalyseGoogle2 Jours
1P_JARBezoekerserkenningGoogle1 M
APISIDBezoekerserkenningGoogle2 Y
CONSENTBezoekerserkenningGoogle20 Y
HSIDBezoekerserkenningGoogle2 Y
NIDBezoekerserkenningGoogle6 M
SAPISIDBezoekerserkenningGoogle2 Y
SIDBezoekerserkenningGoogle2 Y
SIDCCBezoekerserkenningGoogle3 M
SSIDBezoekerserkenningGoogle2 Y

3.2 Facebook

De website van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN maakt gebruik van een Facebook-pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiele apparaat. Dit betekent dat uw gegevens op de website van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN door de pixel worden gevolgd. Op deze manier verkrijgt STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op deze manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook geplaatst:

Naam cookieFunctionaliteitGegevensontvangerVerwijdering
frBezoekerserkenningFacebook3 M
c_userBezoekerserkenningFacebook3 M
datrBezoekerserkenningFacebook3 M
xsBezoekerserkenningFacebook3 M
presenceBezoekerserkenningFacebook70 Y
wdBezoekerserkenningFacebook1 M
actBezoekerserkenningFacebook70 Y
plBezoekerserkenningFacebook3 M
sbBezoekerserkenningFacebook2 Y
localeBezoekerserkenningFacebook2 Y

3.3 Albacross

Albacross is een tool die de bedrijven identificeert die de website van STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN bezoeken. Deze gegevens worden verzameld en geïdentificeerd door middel van cookies. Met deze gegevens kunnen bedrijven die de website hebben bezocht altijd worden geprofileerd voor marketingdoeleinden. U kunt deze gegevens op elk moment raadplegen, wijzigen of verwijderen door contact op te nemen met info@tenderwiki.be. Meer informatie rond Albacross kan je hier vinden: https://albacross.com/privacy-policy/ .

De volgende cookies worden door Albacross ingesteld:

Naam cookieFunctionaliteitGegevensontvangerVerwijdering
_gaAnalyseAlbacross2 Y
intercom-id- ez7jrn1fIdentificatie van niet

persoonlijke informatie

Albacross20 Y
_gac_UA-42042717- 7Identificatie van niet

persoonlijke informatie

Albacross3 M

3.4 Het gebruik van cookies verhinderen

U kunt cookies altijd blokkeren door de instelling van uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of sommige cookies worden geweigerd. Als u de instellingen van uw browser zo instelt dat alle cookies worden geblokkeerd, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot sommige of alle delen van onze website. Voor vragen of informatie over het cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen met STICHTING OVERHEIDSOPDRACHTEN.

3.5 Nuttige links met betrekking tot het beheer van cookies in uw browser

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

4. Niet-functionele cookies: geen

5. Uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Weiger cookies”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@tenderwiki.be of per post. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/